Разяснения във връзка с подаването на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Въпрос: Ако фирма ЕООД, собственикът е самоосигуряващ се, няма договор за управление и контрол, през 2009г. има само сключен граждански договор, който е със срок 31.12.2010г., няма трудови договори през 2009г., има ли задължение да подаде декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ?

Отговор: Съгласно указания на Министъра на труда и социалната политика от 12.05.2010г. ЕТ има задължение за подаване на декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ когато в предприятието им се извършва дейност по изпълнение на договори за изработка или услуга, сключени с физическо лице-изпълнител, и тези дейности не са еднократни или краткотрайни по своята същност.

Въпрос: Фирмата ни е ООД, състои се от 4 съдружника. Трима от тях полагат личен труд във фирмата и се самоосигуряват и един е Управител съгласно договор за управление. Нямаме нает персонал по трудов договор. Трябва ли да подаваме декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ?

Отговор: Да, трябва да бъде подадена декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ. Съгласно указания на Министъра на труда и социалната политика, декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ подават юридическите лица, които имат сключени договори за управление и контрол, както и лица, които работят за своя сметка в съдружие с други.

Въпрос: През 2009г. ЕТ е имало нает работник по трудов договор работник, но преди 01.01.2010г. договорът е бил прекратен. Следва ли да се подава декларация по чл. 15?

Отговор: В случай, че трудовият договор е прекратен преди  31.12.2009г. ЕТ не следва да подава декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ.

Въпрос: ЕООД е имало сключени срочни трудови договори, които са били прекратени преди 01.01.2010г.  През март 2010г. ЕООД-то прекратява дейността си. Следва ли да бъде подавана декларация по чл. 15?

Отговор: В случай, че трудовите договори са прекратени преди 31.12.2009г. ЕООД не следва да подава декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ.

Въпрос: 1. Трябва ли да се подава декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ за фирма ЕТ, която не е прекратявала дейността си, но за 2009г. има едно назначено лице от 15.08.2009г. (дата на постъпване) до 30.09.2009г. (дата на освобождаване)? Към днешна датасамо собственикът се самоосигурява, няма персонал.

Отговор: Не, не е необходимо да бъде подавана декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ.

2. Ако назначи персонал на 20.07.2010г. кога трябва да подаде декларация?

Отговор: Декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ трябва да бъде подадена през 2011г.

Въпрос: Ако в ООД има само един работещ съдружник, без никакъв назначен персонал трябва ли да се подава декларация по чл. 15?

Отговор: Да, следва да бъде подадена декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ.

Въпрос: ДЗЗД с двама съдружника - самоосигуряващи се лица, които нямат сключен трудов договор за полагане на личен труд в дружеството, а полагат труд по граждански договори с дружеството следва ли да се подава декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ? Ако ДА - в т.21, Част 1 следва ли да се попълнят два броя работни места за тези съдружници (софтуерът изисква в т.21 да има данни задължително)?

Отговор: Да, следва да бъде подадена декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ. В т.21 броят на работните места трябва да е равен на броя на работните места от оценката на риска.

Въпрос: ООД, неработещо, регистрирано през 2009г., няма нает персонал, следва ли да подава декларация по чл. 15?

Отговор: Да, съдружниците са лица, които работят в съдружие.

Въпрос: Попълних декларацията с предоставения софтуер, направих файла в XML, но не виждам как да се подпише с УЕП. Кога и къде трябва да се подпише?

Отговор: XML-файлът се подписва с УЕП преди да бъде изпратен. Подписването става с помощта на предоставения Ви от Вашия доставчик на удостоверителни услуги софтуер.

Въпрос: Следва ли да подава декларация по чл. 15 юридическо лице - ООД с двама съдружника, от които само единият упражнява дейност във фирмата, но няма нито трудов договор, нито договор за управление и контрол и се осигурява като самоосигуряващ се, а другият не упражнява дейност в същата фирма. Няма нает персонал както по трудови правоотношения, така и по граждански договори.

Отговор: Да, трябва да бъде подадена декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ.

Въпрос: ЕООД, собственикът на фирмата се осигурява като самоосигуряващо се лице, няма сключен договор за личен труд или пък друг, няма нает персона. Трябва ли да подава декларация и ако трябва - какво да попълни?

Отговор: Не, не трябва да подава декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ.

Въпрос: 1. В раздел 2, т. 10 да разбираме ли, че става дума за бройката на наетите лица не към 31.12.2009г., а към дата на подаване през 2010г.?

Отговор: Да.

2. В т. 8 на същия раздел бройката работници отново ли към датата на подаване на декларацията се иска?

Отговор: За 2009г., ако е имало подразделения и вече са закрити се вписват, защото има приложения, които се отнасят до цялата 2009г. Вписват се също и новооткритите към момента подразделения - 31.12.2009г.

3. В раздел 4 - данните за условията се отнасят към 31.12.2009г., така ли да разбираме?

Отговор: Да.

Въпрос: ЕТ наел 1 лице по граждански договор за извършване на проектантски работи през 2009г. трябва ли да подава декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ?

Отговор: Съгласно указания за попълване на Декларацията по чл. 15 на Министъра на труда и социалната политика физически и юридически лица, на които в предприятията се извършва дейност по изпълнение на договори за изработка или услуги, сключени с физическо лице - изпълнител, и тези дейности не са еднократни или краткотрайни по своята същност имат задължение за подаване на декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ.

Въпрос: 1. Подава ли се декларация по чл. 15, ако фирмата е регистрирана в края на месец декември 2009г., но не е упражнявала дейност, няма наети служители по трудови договори, освен единият от двамата съдружници, който се самоосигурява през дружеството и подписва документите?

Отговор: Да, трябва да бъде подадена декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ.

2. Когато декларацията се подава лично в районната дирекция, може ли да се подаде с пълномощно и трябва ли изрично да е упомената инспекцията?

Отговор: При подаване на декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ на място в Дирекция "Инспекция по труда" не е необходимо пълномощно за приносителя.

Въпрос: Трябва ли да подаде декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ едноличен търговец, който през 2009г. е починал? Фирмата на починалия ЕТ беше поета на 29.01.2010г. от съпругата му, като наследник по реда на чл. 60, ал. 2 от ТЗ с нов БУЛСТАТ и ново име.

Отговор: Съгласно указания от 12.05.2010г. на Министъра на труда и социалната политика, декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ подават физически и юридически лица, които: 1. имат наети лица по трудово или служебно правоотношение; 2. имат сключени договори за управление и контрол или за прокура; 3. имат приети лица за провеждане на обучение или практика; 4. в предприятието им се извършва дейност по изпълнение на договори за изработка или услуга, сключени с физическо лице - изпълнител и тези дейности не са еднократни или краткотрайни по своята същност; 5. нямат наети свои работещи, но но ползват работещи, предоставени от предприятието, което осигурява временна заетост. В случай, че споменатото във въпроса ЕТ попада в кръга задължени лица, следва да бъде подадена декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ, тъй като при поемане на предприятието по реда на чл. 60, ал. 2 от ТЗ е налице пряко правоприемство и попада в хипотезата на чл. 123 от КТ.

Въпрос: Имах ЕООД, което прекрати дейност през 2009г. Трябва ли да подавам нова декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ?

Отговор: Съгласно указания на Министъра на труда и социалната политика от 12.05.2010г., качени в сайта на ИА "ГИТ" в настоящата рубрика, за да възникне за един субект задължение за подаване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ по реда на Наредба № 3/23.02.2010г., той трябва да има наети работещи или да работи за своя сметка в съдружие с други към момента на деклариране. Предвид това, че декларацията се подава до 30-ти април (за 2010г. срокът е до 30 юни), на годината следваща годината, за която се декларира, то моментът на деклариране е последният ден на календарната година, за която се отнася декларацията. Т.е. ако към 31.12.2009г. нямате нает персонал, не следва да подавате декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ.

Въпрос: Трябва ли всяка фирма да има сключен договор със служба по трудова медицина? В раздел 3 има въпроси свързани с Комитет по условия на труд и група по условия на труд. Това значи ли, че е задължително да имаме такива сформирани и като цяло дали всички посочени въпроси в раздел 3 са задължителни?

Отговор: Съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) работодателите са длъжни да осигурят обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина (СТМ). Тази разпоредба е императивна и безусловна и се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението, както и за българските предприятия в чужбина, доколкото друго не е предвидено в законите на съответната държава или в международен договор, по който Република България е страна и т.н (чл. 2 от ЗЗБУТ) Законът дава право на работодателя сам да избере по какъв начин ще става осигуряване на обслужването, като възможностите са две: 1. работодателят самостоятелно или съвместно с други работодатели създава и регистрира СТМ или 2. сключва договор с регистрирана СТМ.

Изискването за учредяване на комитети и групи по условия на труд е залегнало в чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от ЗЗБУТ, като това изискване не се прилага за търговските дружества и други предприятия и организации с персонал до 5 работещи.

Въпрос: Трябва ли да попълвам раздел 8, ако фирмата извършва дейността си в един офис? Приема ли се твърдението "Няма необходимост"  при положение, че няма голям риск от злополука?

Отговор: Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа определя минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, както и условията за тяхното използване. Съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата работодателят поставя знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа на места, където рисковете не могат да бъдат предотвратени или намалени чрез средства за колективна защита или мерки, методи или процедури за организация на работата.

В случай, че не са налице условията по чл. 5, ал. 1 от Наредбата работодателят не е длъжен да поставя знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа и поради тази причина в раздел VІІІ "Знаци и сигнали за безопасност  и/или здраве при работа" на декларацията е оставена възможност в този случай да се маркира твърдението "Няма необходимост".

Въпрос: ЕТ, което е имало едно назначено лице през 2009г., но към датата на подаване няма назначени лица и прекъсва дейност, колко работни места трябва да обяви?

Отговор: Работните места не са обвързани с брой работещи. Съгласно ЗЗБУТ работодателят е длъжен да изготвя оценка на риска, включваща и работните места и в случай, че в нея са обхванати всички работни места, то броят на работните места от оценката на риска трябва да бъде равен на броя на работните места в декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ.

Въпрос: Необходимо ли е пълномощно при подаване на декларацията по чл. 15 на хартиен и електронен носител и ако е необходимо, какъв е образецът на това пълномощно?

Отговор: За приносителя на декларацията в Дирекция "Инспекция по труда" не се изисква пълномощно.

Въпрос: ООД с двама съдружника работещи във фирмата без възнаграждение (като самоосигуряващи се) и един работник на трудов договор освободен на 01.03.2010г.:

- има ли задължение да подава декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ след като към датата на подаване на декларацията  във фирмата няма назначени работници;

- към 01.03.2010г. е прекъснала дейност.

Отговор: Да, декларацията трябва да бъде подадена.

Въпрос: Ако фирмата е с адресна регистрация в гр. София, а адресът на управление към област София, община Елин Пелин в Дирекция "Инспекция по труда" Софийска област ли трябва да се подаде декларацията или в Дирекция "Инспекция по труда" София?

Отговор: В т. 2 се вписва седалище и адрес на управление съгласно данните от търговския регистър (седалище и адрес на управление винаги е един и същ адрес) и декларацията се подава в Дирекция "Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление.

Въпрос: Ако фирмата има регионални офиси и филиали в други градове трябва ли да се подава декларация към съответните регионални дирекции "Инспекция по труда" по местонахождение на обекта?

Отговор: Не, декларацията се подава по седалище и адрес на еправление на предприятието. Регионалните офиси и филиали се описват в т. 8 на декларацията - подразделения на предприятието.

Въпрос: Ако фирмата отвори множество филиали и назначи служители след 30.06.2010г. трябва ли да се подава актуална декларация или остава за другата година?

Отговор: Новосъздадените през 2010г. подразделения на предприятието се декларират през 2011г.

Въпрос: Трябва ли по някакъв  начин да се информират регионалните дирекции "Инспекция по труда" при отваряна на обекти на тяхна територия?

Отговор: Не е предвидено задължените лица да информират териториалните подразделения Дирекция "Инспекция по труда" при откриване на нов обект на задълженото лице на тяхна територия. Информация за това Дирекциите "Инспекция по труда" получават при подаване на декларация от задълженото лице за съответната година.

Въпрос: В раздел 2, т. 5 под "предприятие" какво се разбира? Мислех да напиша адреса на офиса, но софтуерът изписва, че тази точка се попълва автоматично - вероятно с данните от раздел 2, т. 2 "седалище и адрес на управление". Адресът на офиса редно ли е да бъде вписан в т.5 на раздел 2? А ако предприятието има повече офиси и магазини в един град?

Отговор: В т.5 на раздел 2 автоматично се попълват данните от т. 2 на същия раздел, защото в повечето случаи тези данни съвпадат. Софтуерът обаче позволява те да бъдат променяни, ако се налага.

Поделенията на предприятието се вписват в т. 8, като се изброяват всички поделения на предприятието независимо дали са в едно и също населено място или в различни населени места.

Въпрос: В раздел 3, т. 11 - провеждане на обучение и инструктаж по безопасна работа - защо трябва да се попълва? Всички имат това задължение, ако не друго, поне начален инструктаж провежда всяко предприятие.

Отговор: Всеки работодател има задължение да провежда обучение и инструктаж. Много често обачи при разследване на трудови злополуки установяваме, че подценяването на това задължение или формалното извършване на инструктажа е причина за възникналия инцидент.

Въпрос: В раздел 4, т. 23 - организация на работата, какво трябва да запиша при положение, че се работи с нормален, осемчасов работен ден при петдневна работна седмица?

Отговор: Полето не е задължително и в този случай не се попълва. 

Въпрос: Откъде можем да вземем декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ на хартиен носител?

Отговор: Декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ е приложение към Наредба № 3/23.02.2010г.  и е качена заедно с наредбата в сайта на ИА "ГИТ" в рубриката "Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ", подрубрика "Нормативна уредба". В същата рубрика, но в подрубрика "Специализиран софтуер за попълване на декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ" можете да си изтеглите специализирания софтуер за попълване на декларацията. С негова помощ се попълва декларацията и се създават XML-файл и се разпечатва на хартиен носител вече попълнената декларация. XML-файлът, записан на електронен носител и подписания и подпечатан от задълженото лице хартиен носител се подават в Дирекция "Инспекция по труда" по седалище на задълженото лице.

Въпрос: Програмата от сайта Ви ми излиза на маймунки. Как да попълня данните? Досега с програми на НАП, НОИ, НСИ съм нямал такива проблеми.

Отговор: Може да се обърнете към фирмата-изпълнителза предоставяне на версия на специализирания софтуер за попълване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ: e-mail zbut©digitech.bg и тел. 02/ 974 01 47.

Въпрос: Ако фирма назначи работник през 2010г., кога подава декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ?

Отговор: Декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ следва да бъде подадена през 2011г.

Въпрос: Трябва ли да се подава декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ за фирма, която е имала дейност през 2009г., но е закрита през м. април 2010г.?

Отговор: Ако предприятието не развива дейност, но и не е заличено като юридическо лице в търговския регистър, следва да бъде подадена декларация. Ако  под "закрита" имате предвид, че юридическото лице е зеличено като такова в търговския регистър, тогава няма задължение за подаване на декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ.

Въпрос: ЕООД е наемало работници през 2009г., но към 01.01.2010г. няма наети служители и неизвършва дейност. Задължено ли е да подава декларация по чл. 15 за 2009г.?

Отговор: Не, не е задължено да подава декларация.

Въпрос: Задължението за подаване на декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ в срок до 30.06.2010г. (удължен) се подава само за информация от 2009г. или и за 2010г.?

Отговор: Подава се информация само за 2009г.

Въпрос: Фирмата е регистрирана през 2009г. Има само самоосигуряващият и два граждански договора. Трябва ли да подава декларация?

Отговор: Ако услугите, които се извършват по гражданските договори не са с краткотраен характер и се извършват на територията на предприятието, следва да бъде подадена декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ.

Вход за клиенти

Последни статии


Warning: Creating default object from empty value in /home/ethicsle/public_html/herosbg.com/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/ethicsle/public_html/herosbg.com/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/ethicsle/public_html/herosbg.com/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/ethicsle/public_html/herosbg.com/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/ethicsle/public_html/herosbg.com/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Кратка анкетка

Бизнесът е по-добре през:

Валутни курсове

Конвертор на валути в реално време. Обменните курсове се актуализират на всеки 30 минути!
Сума:
От валута:
Във валута:

Кой е в сайта

В момента има 4 посетителя в сайта